Glashit - podstawki do zniczy
Dotacje dla producenta podstawek pod znicze
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
podstawki do zniczy
Otrzymana dotacja

Tytuł projektu: Poprawa ergonomii dzięki doposażeniu i modernizacji stanowisk pracy oraz przeprowadzeniu działań szkoleniowych

Nazwa beneficjenta: mgr inż. Joanna Chudy ,,GLAS HIT" Eksport Import

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Okres realizacji: 2023-04-01 - 2023-06-30

Krótki opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka z uwzględnieniem działań szkoleniowych u wnioskodawcy. Modernizacja stanowisk pracy pozwoli na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem kostno-mięśniowym, nerwowym, krwionośnym oraz z narządem wzroku. Pracownicy poznają również zasady ergonomii pracy, dowiedzą się jak pracować i jak używać sprzętu, by narażać swój organizm na zdrowotne czynniki ryzyka w jak najmniejszym stopniu. Program wpłynie pozytywnie na samopoczucie pracowników oraz ogólny stan ich zdrowia. Programem objęci będą wszyscy pracownicy Wnioskodawcy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu i u których taką potrzebę wykazała analiza. Stanowiska pracowników zostaną wyposażone w ergonomiczny sprzęt. Program będzie realizowany przez 3 miesiące w miejscu prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę.

Zakładane efekty, główne korzyści: Projekt ma na celu eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez wyposażenie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt oraz przeprowadzenie szkoleń z ergonomii pracy. Wszyscy pracownicy objęci projektem narażeni są na problemy zdrowotne wynikające z konkretnych obciążeń na stanowisku pracy, określonych szczegółowo w analizie (np. praca w wymuszonej pozycji, wykonywanie powtarzających się ruchów kończyn, przenoszenie niewygodnych i/lub ciężkich przedmiotów, praca z monitorem ekranowym). Czynniki ryzyka zidentyfikowane podczas analizy zostaną ograniczone, dzięki wyposażeniu stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt, a dzięki przeprowadzonym szkoleniom pracownicy będą mogli sami wprowadzać profilaktykę przeciwko zdrowotnym czynnikom ryzyka.

Wartość projektu:  164 985,18 PLN

Finansowanie:
140 237,40 zł płatność ze środków europejskich
24 747,78 zł wkład własny GLAS HIT


Nasze propozycje
dla Ciebie